Algemene verkoopvoorwaarden

 

KE Trading South African Wines

 1. Definities

1.1 In deze verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

“Bestelling”: aanbod van Koper aan Verkoper tot het doen leveren van Goederen;

“Goederen”: de wijnen en/of waters en/of gedistilleerde dranken en/of emballage en/of hulpmiddelen, die door Verkoper aan Koper worden verkocht of gratis ter beschikking worden gesteld;

“Koper” :een wederpartij onder een overeenkomst met Verkoper inzake de koop en verkoop van Goederen, en

“Verkoper”: KE Trading South African Wines, dochter van Ute Services, gevestigd en kantoorhoudende te (5492 HA) Sint Oedenrode, aan de Corridor 19, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost Brabant onder dossiernummer: 17201231.

  

 1. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Verkoper rechtstreeks, dan wel door of met bemiddeling van derden, Goederen aan Koper verkoopt en levert.

2.2 Afwijkingen van deze verkoopvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Koper wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.

 

 1. Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is aangegeven. Verkoper is nimmer verplicht bestellingen van Koper te aanvaarden en/of uit te voeren.

3.2 Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij een offerte of uiting anders vermeldt.

3.3 Een overeenkomst tussen Verkoper en Koper komt tot stand op het moment dat Verkoper de Bestelling van Koper aanvaardt.

 

 1. Prijs

4.1 De door Verkoper gehanteerde prijzen en kortingen zijn de prijzen en kortingen die vermeld zijn in de prijscourant van Verkoper die van kracht is op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij Verkoper en Koper schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.2 De prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en inclusief accijnzen, invoerrechten, verpakkingskosten en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

4.3 De Goederen worden getransporteerd voor rekening van Koper, tenzij de te transporteren Goederen € 175,00 of meer waard zijn, in welk geval de Goederen worden getransporteerd voor rekening van Verkoper.

4.4 Verkoper heeft het recht om de overeengekomen prijzen voor levering te verhogen op grond van verhogingen van inkoopprijzen en/of vrachttarieven van de Goederen en/of de grondstoffen die voor de productie van de Goederen nodig zijn en/of toeslagen op de heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

4.5 Indien Koper niet akkoord wenst te gaan met een door Verkoper op basis van artikel 4.4 kenbaar gemaakte verhoging van prijzen en/of tarieven en deze verhoging meer dan 10% bedraagt, is Koper gerechtigd binnen acht dagen na bedoelde kennisgeving van Verkoper ter zake de prijswijziging de overeenkomst schriftelijk op te zeggen dan wel de Bestelling te annuleren tegen de in de kennisgeving genoemde datum.

 

 1. Levering en leveringstermijnen

5.1 De Goederen worden (af)geleverd op het losperron of direct over de drempel van het overeengekomen afleveradres, tenzij anders is overeengekomen. Indien Koper weigert de Goederen aldaar in ontvangst te nemen, dan komen de daardoor ontstane kosten voor rekening van Koper en gaat desalniettemin het risico op dat moment over op Koper.

5.2 Verkoper is gerechtigd de Goederen in deelleveringen te leveren.

5.3 Alle door Verkoper genoemde en/of overeengekomen (leverings-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld, doch zijn nimmer bindend. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings-)termijn brengt Verkoper niet in verzuim. Bij overschrijding van enige termijn zal Verkoper de Goederen zo spoedig mogelijk alsnog aan Koper leveren.

 

 1. Recht van reclame

6.1 Koper is verplicht binnen twee werkdagen na aflevering van de Goederen te controleren of de afgeleverde Goederen geen uitwendige gebreken vertonen en overeenstemmen met de omschrijving op de pakbon. Indien Koper niet binnen twee werkdagen melding heeft gemaakt van discrepantie tussen de afgeleverde Goederen en de omschrijving op de pakbon en/of uitwendige gebreken, worden de omschrijving op de pakbon en de afgeleverde Goederen geacht met elkaar overeen te stemmen naar aard en aantal en de afgeleverde Goederen door Koper onvoorwaardelijk te zijn aanvaard.

6.2 Indien Koper van mening is dat de Goederen niet de eigenschappen bezit die hij op grond van de overeenkomst mocht verwachten, dient Koper dit direct nadat hij de eventuele discrepantie heeft vastgesteld of redelijkerwijs had kunnen vaststellen, aan Verkoper schriftelijk mede te delen.

6.3 Indien Koper (tijdig) melding maakt van een eventuele discrepantie tussen de geleverde Goederen en hetgeen Koper redelijkerwijs op grond van de overeenkomst mocht verwachten, zal Verkoper deze melding schriftelijk bevestigen aan Koper. Verkoper zal ter zake zo spoedig mogelijk in overleg treden met Koper en het nodige onderzoek verrichten, waarbij Koper Verkoper binnen twintig dagen nadat de melding bij Verkoper bekend is in de gelegenheid dient te stellen de eventuele discrepantie vast te (laten) stellen.

6.4 Reclames geven aan Koper niet het recht zijn betalingsverplichting(en) op te schorten.

6.5 Indien Verkoper een reclame gegrond bevindt, zal Verkoper te zijner keuze hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken Goederen betalen of de betrokken Goederen gratis vervangen.

6.6 Indien Koper de Goederen geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt, verwerkt of door geleverd en na het verstrijken van een periode van 2 maanden na aflevering van de Goederen, vervalt het recht op reclame en/of schadevergoeding.

 

 1. Retourzendingen

7.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper is Verkoper niet verplicht retourzendingen van Koper te accepteren.

7.2 Retourzendingen waarvoor Verkoper haar toestemming heeft verleend, zijn voor rekening en risico van Verkoper. Het in ontvangst nemen van retourzendingen betekent in geen geval erkenning door Verkoper van de door Koper opgegeven grond voor retourzending.

7.3 Indien Verkoper een retourzending van Koper accepteert en Verkoper besluit Koper te crediteren, zal Verkoper Koper crediteren voor deze retourzending.

 

 1. Betaling

8.1 Koper dient alle facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Verkoper is gerechtigd aan Koper per deellevering een factuur te sturen.

8.2 Alle kosten verband houdende met de betaling, waaronder tevens begrepen het eventueel verschaffen van zekerheid, komen voor rekening van Koper.

8.3 Vanaf de vervaldag van de factuur tot aan het tijdstip van algehele voldoening is Koper aan Verkoper over het openstaande bedrag terstond en dus zonder door Verkoper daartoe nader in gebreke te zijn gesteld, wettelijke rente verschuldigd. Indien Koper nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Verkoper de vordering uit handen geven, in welk geval Koper tevens gehouden is tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins. Verkoper is gerechtigd de hoogte van de gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten forfaitair vast te stellen op 15% van het totale bedrag, met een minimum van € 250,00 (tweehonderd vijftig euro).

8.4 Koper is nimmer gerechtigd (pretense) vordering(en) op Verkoper te verrekenen met schulden aan Verkoper.

8.5 Indien Koper het bedrag van de factuur betwist, dient hij zijn bezwaren binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Verkoper mee te delen op straffe van verval van het recht van reclame.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle aan Koper geleverde Goederen blijven eigendom van Verkoper totdat alle bedragen die Koper verschuldigd is voor de geleverde Goederen, alsmede de in artikel 8.3 bedoelde bedragen volledig aan Verkoper zijn voldaan. De eigendom van de aan Koper geleverde en te leveren Goederen wordt tevens door Verkoper voorbehouden voor alle eventueel toekomstige vorderingen op Koper uit hoofde van verkoop en levering van Goederen.

9.2 Indien Koper als wederverkoper optreedt, mag Koper de Goederen die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Verkoper doorverkopen en leveren, doch uitsluitend voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.

9.3 Koper zal op eerste verzoek van Verkoper voldoende zekerheid te stellen voor de volledige nakoming van al zijn (betalings-)verplichtingen jegens Verkoper.

9.4 Koper dient Verkoper terstond te berichten indien:

(i) derden aanspraken of pogingen doen om onder Verkopers eigendomsvoorbehoud vallende Goederen in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen of anderszins rechten op deze Goederen doen gelden;

(ii) (voorlopige) surseance van betaling of een schuldenregeling door Koper wordt aangevraagd of verleend of enige (betalings-)regeling met de schuldeisers van Koper wordt getroffen, of

(iii) het faillissement van Koper wordt aangevraagd of Koper failliet wordt verklaard.

9.5 Koper geeft aan Verkoper toestemming om te allen tijde (dus ook buiten de normale werktijden van Koper) de ruimte(n), waar zich de Goederen bevinden, te betreden om met een beroep op zijn eigendomsvoorbehoud de Goederen in zijn bezit te krijgen en mee te nemen.

9.6 Koper dient voor eigen rekening de onder het eigendomsvoorbehoud van Verkoper vallende Goederen naar behoren tegen normale bedrijfsrisico’s verzekeren.

9.7 Zolang Verkoper nog een eigendomsvoorbehoud op de Goederen heeft, kan Koper de Goederen niet tot meerdere zekerheid aan derden verpanden of op een andere wijze bezwaren.

 

 1. Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van Goederen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Koper over op het moment waarop deze aan Koper zijn afgeleverd op de overeengekomen plaats.

 

 1. Eigendommen Verkoper

11.1 De door Verkoper gebruikte pallets voor de levering van de Goederen blijven eigendom van Verkoper. Koper dient bij de aflevering van de Goederen gebruikte pallets franco voor eigen risico binnen twintig werkdagen aan Verkoper terug te zenden.

11.2 Het publiciteits- en promotiemateriaal, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot glaswerken, door Verkoper aan Koper, al dan niet gratis, ter beschikking gesteld, blijft te allen tijde het eigendom van Verkoper. Koper dient dit materiaal op eerste verzoek van Verkoper voor rekening en risico van Koper aan het kantooradres van Verkoper in ongeschonden staat terug te zenden.

 

 1. Wijze van verhandeling

12.1 Koper is verplicht de Goederen uitsluitend in originele, van de Verkoper afkomstige verpakking in onveranderde en ongeschonden staat te verhandelen. Het is Koper evenwel toegestaan om de Goederen die in een grootverpakking zijn aangeleverd individueel te verhandelen mits de individuele producten in originele en van de Verkoper afkomstige verpakking in onveranderde en ongeschonden staat worden verhandeld.

12.2 Bij elke overtreding van de in artikel 12.1 genoemde verplichtingen verbeurt Koper ten gunste van Verkoper een direct opeisbare en niet voor compensatie of korting vatbare boete van

  € 5.000,00 voor ieder Goed waarmee de Koper deze verplichting overtreedt, onverminderd het recht van Verkoper op volledige vergoeding van de door haar geleden schade.

 

 1. Aansprakelijkheid

13.1 De totale aansprakelijkheid van Verkoper wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de prijs (excl. BTW) van het betreffende Goed.

13.2 De aansprakelijkheid van Verkoper voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Koper, schade wegens overschrijding van een termijn of zaakschade bestaande uit vernietiging, beschadiging of verlies van zaken die door Koper worden gebruikt in de normale uitoefening van een beroep of bedrijf is uitgesloten.

13.3 Aansprakelijkheid van Verkoper wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Koper Verkoper binnen 15 dagen nadat zij op de hoogte van de tekortkoming is gekomen, deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Verkoper ook na die termijn in de nakoming van zijn verplichtingen toerekenbaar tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.

13.4 Voorwaarde voor het bestaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Koper de schade, binnen 15 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Verkoper meldt.

13.5 Koper vrijwaart Verkoper voor alle aanspraken van derden (waaronder eindgebruikers van de door Verkoper geleverde Goederen) ter zake van schade die krachtens het in dit artikel bepaalde voor rekening van Koper zou blijven indien de betreffende derde de Koper zou aanspreken.

13.6 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Verkoper zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

13.7 Verkoper is nimmer gehouden Goederen gelijk aan Goederen die onder eerder gesloten overeenkomsten aan Koper zijn geleverd te leveren, doch zal Koper op eerste verzoek adviseren omtrent soortgelijke Goederen indien de gevraagde Goederen niet kunnen worden geleverd.

 

 1. Overmacht

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Verkoper. Wanneer een overmacht-situatie langer dan dertig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt alsdan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar iets verschuldigd zullen zijn.

 

 1. Beëindiging

15.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere  partij, na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

15.2 Verkoper kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Koper al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Koper faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. Verkoper zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. De verschuldigde bedragen worden daarbij terstond opeisbaar.

15.3 Indien Koper op het moment van ontbinding respectievelijk beëindiging van de overeenkomst als bedoeld in artikel 15.1 of 15.2 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting niet ongedaan worden gemaakt, tenzij Verkoper ten aanzien van die prestaties wezenlijk in verzuim is. Bedragen die Verkoper voor de ontbinding respectievelijk beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

15.4 Ingeval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen Verkoper en Koper geldende rechtsbetrekkingen dan wel in deze algemene verkoopvoorwaarden zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillen

16.1  De overeenkomsten tussen Verkoper en Koper worden beheerst door Nederlands recht.

16.2 Alle geschillen welke tussen Verkoper en Koper mochten ontstaan voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) een tussen Verkoper en Koper gesloten overeenkomst, alsmede in verband met deze algemene verkoopvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Winkelwagen

0
image/svg+xml

Nog geen producten toegevoegd

Verder winkelen